De zoutwinning in Groningen

De zoutwinning in Groningen ligt onder een vergrootglas. Terecht. Door de aardgasproblematiek wordt er extra kritisch gekeken naar de zoutwinning en de mogelijke schade door bodemdaling. Overheden, toezichtorganen, onderzoeksinstellingen en actiegroepen volgen en monitoren elke beweging van het mijnbedrijf Nedmag. Mede door de externe druk is Nedmag de laatste jaren veel opener en transparanter geworden. Kijk maar eens op hun site www.nedmag.nl. Hier worden zaken helder en onderbouwd uitgelegd, ook als het gaat over bodemdaling en schades. Tegelijkertijd blijft Nedmag - mede op basis van vele onafhankelijke onderzoeksrapporten - op het standpunt staan dat de zoutwinning veilig kan gebeuren en dat eventuele schade door bodemdaling (preventief) verholpen kan worden. Een standpunt dat overigens door de gemeenteraad van Veendam wordt gedeeld.

Het zuivere magnesium van Zechsal

Sinds 2006 is het bedrijf Zechstein Minerals verantwoordelijk voor de winning van de meest zuivere ladingen magnesiumzout uit de Nedmag mijn. Deze ladingen worden gebruikt voor cosmetische en medische doeleinden. Er is sprake van een hoogwaardige borging van het winningsproces en de kwaliteit. Als grondstofleverancier verkoopt Zechstein Minerals deze speciale ladingen aan bedrijven over de hele wereld, waaronder Zechsal. Kijk maar op www.zechsteinminerals.com.

Net als Nedmag en Zechstein Minerals is Zechsal gevestigd in Veendam. Vanuit onze persoonlijke woonomgeving en de dagelijkse contacten met locale klanten en leveranciers zijn we goed geïnformeerd over de standpunten en emoties rond de toekomst van de zoutwinning. Want het is nog maar de vraag of de vergunning om het magnesiumzout winnen wordt verlengd.

De positie van Zechsal

In tegenstelling tot Nedmag, die de huidige productiecapaciteit tot inzet heeft gemaakt van een nieuwe vergunning, pleit Zechsal voor structurele vermindering van de productie met 80%. Daarnaast willen we dat er meer waarde in de regio aan de grondstof wordt toegevoegd. Ook willen we - net als Nedmag overigens - de productie waar mogelijk verduurzamen en vanuit innovatie streven naar de meest schone winningslocatie ter wereld.

Wij zijn er van overtuigd dat met deze benaderingswijze veilige, duurzame en voor de regio economisch interessante exploitatie mogelijk is. Met daarbij hoogwaardige werkgelegenheid voor Oost Groningen. 

Nu zijn er drie mogelijkheden

  1. De staat - gehoord hebbende alle argumenten en alle adviezen - verleent Nedmag een nieuwe vergunning voor de volledige productie.
  2. Er wordt geen vergunning verleend, maar het Zechsal alternatief wordt nader onderzocht.
  3. Er wordt geen vergunning verleend en de productie wordt helemaal afgebouwd.

In alle gevallen ben jij als klant verzekerd van veilig gewonnen magnesium van hoge kwaliteit. Hoe zit dat?

Bij optie 1 is de overheid vanuit (milieu en veiligheid) risico-afweging tot de conclusie gekomen dat voortzetting van de winning verantwoord is. Wij zullen dan als Zechsal via Zechstein Minerals blijven afnemen, maar kritisch blijven en pleiten voor verdere verduurzaming.

In het geval 2 zullen wij ons waar mogelijk, vanuit regionaal en bedrijfsbelang, inzetten om hier (mede) invulling aan te geven.  

Zowel in dit geval, maar ook in geval 3 zal er sprake zijn van noodzakelijke afbouw. De productie kan niet in één keer worden stopgezet omdat er anders ondergrondse stuwingen kunnen ontstaan die risico’s met zich meebrengen. Er moet dus om veiligheidsredenen gewonnen blijven worden. Deze noodzakelijke winning is dan beschikbaar voor de meest hoogwaardige afnemers. 

Dit betekent voor Zechsal dat we in alle gevallen nog tot in lengte van jaren (minimaal 25 jaar) kunnen beschikken over dit geweldige magnesium. Democratisch gelegitimeerd, onder voortdurende strenge veiligheidscontrole, zo schoon mogelijk en met duidelijk toegevoegde waarde voor deze economisch achterliggende regio. Waar vindt je natuurlijke alternatieven die aan deze criteria voldoen?